Regulamin

Regulamin rezerwacji WIDOKOWEGO DOMKU JAŚ i MAŁGOSIA

 

I. Postanowienia ogólne

Niniejszy Regulamin określa warunki, na których można dokonać rezerwacji i wynajmu miejsc noclegowych w wybranym DOMKU. Dokonanie rezerwacji jest jednoznaczne z zaakceptowaniem postanowień Regulaminu. Umowa pomiędzy Klientem a Wynajmującym  zostaje zawarta w momencie dokonania rezerwacji on-line, za pomocą poczty elektronicznej lub telefonicznie.

 

II. Rezerwacja

 

1. Celem dokonania rezerwacji, Klient rezerwuje pobyt w wybranym okresie. Na adres e-mail Klienta zostanie przesłane potwierdzenie wstępnej rezerwacji DOMKU. W przypadku braku potwierdzenia dokonania całości zadatku, zgodnie z terminem uwzględnionym w potwierdzeniu rezerwacji, Wynajmujący zachowuje możliwość anulacji rezerwacji.

2. Potwierdzenie rezerwacji wysłane przez Wynajmującego uwzględnia:

a) datę pobytu Klienta

b) kwotę należną do opłaty za wynajem

c) informację dotyczącą wysokości zadatku

d) dane konta bankowego

e) ogólne warunki rezerwacji

 

3. Po otrzymaniu wpłaty za rezerwację, klient otrzyma e-mail potwierdzający wpłatę  . Zadatek - zgodnie z definicją nie podlega zwrotowi z artykułu 394 Kodeksu cywilnego.

4. W przypadku gdy kwota wpłaconego zadatku, nie pokrywa całości kwoty rezerwacji, Klient zobowiązany jest do opłaty pozostałej kwoty w terminie uwzględnionym w potwierdzeniu rezerwacji.

 

III. Warunki umowy najmu

1. Wynajęcie DOMKU, obejmuje wszelkie opłaty za media, przedmioty jednorazowego użytku znajdujące się na wyposażeniu (środki czystości, kosmetyki) oraz usługi ogólnodostępne dla Gości obiektu.

 

2. Pobyt:

- rozpoczyna się o godzinie 14:00 w dniu przyjazdu i kończy się o godzinie 11:00 w dniu wyjazdu

a) Wcześniejsze udostępnienie DOMKU w dniu przyjazdu uzależnione jest od aktualnego obłożenia obiektu i każdorazowo rozpatrywane jest indywidualnie przez Wynajmującego. Niezależnie od dobrej woli Wynajmującego, nie gwarantuje on wcześniejszego zameldowania w dniu przyjazdu z wyprzedzeniem. Aby uzyskać gwarancję ze strony Wynajmującego, należy opłacić indywidualnie ustaloną kwotę na rzecz wcześniejszego wynajęcia DOMKU

b) Przedłużenie doby pobytowej uzależnione jest od aktualnego obłożenia obiektu i każdorazowo rozpatrywane jest indywidualnie przez Wynajmującego. Niezależnie od dobrej woli Wynajmującego, nie gwarantuje on przedłużenia doby pobytowej w dniu wyjazdu z wyprzedzeniem.  Aby uzyskać gwarancję ze strony Wynajmującego, należy opłacić indywidualnie ustaloną kwotę na rzecz późniejszego wymeldowania.

c)  Widokowy Domek Jaś i Małgosia świadczy usługi zgodnie ze swoją kategorią i standardem. W przypadku jakichkolwiek zastrzeżeń dotyczących jakości usług, Gość proszony jest o bezzwłoczne zgłoszenie Właścicielowi .

3. Klient ma obowiązek niezwłocznie zawiadomić Wynajmującego o wszelkich zdarzeniach, które mogą narazić Właściciela lokalu na szkodę materialną lub naraża bezpieczeństwo innych Gości przebywających na terenie obiektu

4. Klient może korzystać z DOMKU jedynie  w celach mieszkaniowych i nie może go oddać w dalszy podnajem.

5. Klient rezerwując DOMEK zgadza się na doliczenie opłaty serwisowej w kwocie ustalonej w potwierdzeniu rezerwacji.

6. Dziecko do lat trzech, śpiące na łóżku z dorosłymi lub we własnym łóżeczku i niewymagające pościeli, nie ponosi żadnych opłat za pobyt. Pozostałe dzieci rozliczne są zgodnie z warunkami rezerwacji.

7. W ramach rezerwacji Klientowi przysługuje bezpłatne miejsce parkingowe w pobliżu budynku w specjalnie wyznaczonym i oznakowanym miejscu. Miejsce parkingowe jest nie strzeżone. Zarządzający nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do Gościa pozostawionego przed budynkiem lub na parkingu niestrzeżonym.

8. Zameldowanie po godzinie 21:00 i wymeldowanie przed godziną 7:00 które wymaga obecności Zarządzającego powinno być zgłoszone i ustalone wcześniej . Przyjazd/wyjazd Zarządzającego  w godzinach od 21:00 do 7:00 jest dodatkowo płatny 100 PLN.

 

IV. Obowiązki Klienta

1. Faktyczna liczba osób mających mieszkać  w DOMKU  jest ograniczona do podanej w potwierdzeniu rezerwacji. Klient zobowiązany jest do poinformowania Wynajmującego  o zmianie liczby osób przebywających w wynajętym DOMKU.  W przypadku wykorzystania DOMKU niezgodnie z warunkami rezerwacji, Wynajmujący może odmówić zameldowania w obiekcie . W takim przypadku, Klient zobowiązany jest do pokrycia pełnej kwoty rezerwacji.

2. Klient jest zobowiązany do zgłoszenia dokwaterowania kolejnej osoby Wynajmującemu przed zaistnieniem takiej sytuacji. Wynajmujący zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia dodatkowych osób, jeżeli ich łączna liczba przekracza  możliwości techniczne danego DOMKU. Dodatkowe osoby zostaną rozliczone zgodnie z ustaleniami pomiędzy Klientem a Wynajmującym.

3. Klient zobowiązuje się do zachowania zasad dobrego sąsiedztwa. Na terenie obiektu, obowiązuje cisza nocna w godzinach 22:00 – 06:00. Nieprzestrzeganie ciszy nocnej spowoduje konieczność natychmiastowego opuszczenia obiektu bez zwrotu wpłaconej kwoty.

4. Klient oraz jego Goście odpowiadają za wszelkie szkody, jakie wyrządzą w wynajętym DOMKU, częściach ogólnodostępnych jak i na terenie obiektu oraz do niezwłocznego powiadomienia Wynajmującego o wszelkich szkodach i zobowiązuje się do ich pokrycia.

5.Klient oraz jego Goście odpowiadają za wszelkie ubrania, przedmioty osobistego użytku oraz przywiezione ze sobą pieniądze. Ubrania oraz przedmioty osobistego użytku pozostawione przez wyjeżdżającego Gościa mogą być odesłane na jego koszt, na adres przez niego wskazany.

6. Na terenie całego obiektu obowiązuje zakaz palenia.

7. W obiekcie jest zakaz chodzenia w butach narciarskich. Narty i buty narciarskie muszą być pozostawione w odpowiednim miejscu dla nich przeznaczone.

8. Klient ma obowiązek zwrotu kluczy, które otrzymał na czas pobytu w DOMKU. Nie oddanie kluczy, będzie skutkowało obciążeniem Wynajmującego 150 PLN za każdy nieoddany klucz.


9. Gość zobowiązany jest do okazania wynajmującemu dokumentu ze zdjęciem potwierdzającym tożsamość Gościa. W przypadku odmowy okazania dokumentu na prośbę wynajmującego, wynajmujący ma prawo NIE PRZYJĄĆ Gościa do obiektu.

10. Wynajmujący oraz jego Goście mają do dyspozycji wyłącznie miejsca parkingowe, specjalnie przygotowane dla Gości wynajmujących DOMEK w pobliżu obiektu.

    11.Nie akceptujemy zwierząt

 

12m. W przypadku anulacji rezerwacji najpóźniej na 30 dni przed rozpoczęciem doby hotelowej w dniu przyjazdu wpłacony zadatek po wcześniejszym uzgodnieniu z recepcją można wykorzystać w dowolnym terminie do końca bieżącego roku (obowiązują warunki cenowe aktualne dla nowego terminu pobytu). W przypadku anulowania rezerwacji poniżej 30 dni przed rozpoczęciem doby hotelowej w dniu przyjazdu lub nie pojawienia się w obiekcie w dniu przyjazdu wpłacony zadatek przepada.

 

VI. Zmiany w rezerwacji

1. Modyfikacja rezerwacji możliwa po jej dokonaniu, możliwa jest wyłącznie w drodze indywidualnego porozumienia z wynajmującym. Zatwierdzenie modyfikacji rezerwacji następuje w formie potwierdzenia pocztą elektroniczną.

 

VII. Przeniesienie praw i obowiązków klienta na inną osobę

Klient może przenieść na inną osobę wszystkie przysługujące mu z tytułu rezerwacji uprawnienia, jeżeli jednocześnie osoba ta przejmuje wszystkie wynikające z tej rezerwacji obowiązki. W tej sytuacji należy niezwłocznie powiadomić Wynajmującego o zmianie Rezerwującego podając dane personalne osoby, która przejmuje prawa i obowiązki wynikające z umowy. Osoba przejmująca rezerwację, zobowiązana jest wówczas do potwierdzenia takiego faktu, za pośrednictwem poczty elektronicznej, modyfikując rezerwację o niezbędne dane osobowe i dane płatnicze.

 

VIII. Wystąpienie sił wyższych

 

1.Strony mogą uchylić się od odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zawartej umowy, jeżeli nastąpiło ono w wyniku zdarzenia siły wyższej.

 

2.Do celów umowy, „siła wyższa” oznacza każde zdarzenie uniemożliwiające wykonanie zobowiązania, pozostające poza kontrolą stron, którego strony nie mogły przewidzieć w chwili zawierania umowy i któremu nie można było zapobiec, w tym między innymi: działanie sił przyrody, stan wyjątkowy, stan wojenny, nowe ustawodawstwo lub decyzje administracyjne, awarie techniczne mające wpływ na wykonanie niniejszej umowy i/lub wszelkie inne zdarzenia podobnej natury. W sytuacji gdy, zaistnienie takich zdarzeń uniemożliwi jakiejkolwiek ze stron należyte wykonanie umowy. Strona ubiegająca się o uchylenie odpowiedzialności, zgodnie pkt. 1 powyżej, ma obowiązek niezwłocznie powiadomić na piśmie druga stronę o zaistnieniu zdarzenia siły wyższej uzasadniającego takie uchylenie.

 

IX. Prawo właściwe

 

Prawem właściwym dla sporów pomiędzy właścicielem a klientem jest prawo polskie. Spory rozstrzygane będą przez Sąd właściwy dla siedziby Firmy Widokowy Domek Jaś i Małgosia w Kościelisku.

 

X. Przetwarzanie i ochrona danych osobowych

 

Informujemy, że dane z dokonanych rezerwacji, w Widokowym Domku Jaś i Małgosia w Kościelisku, jako administrator będzie przetwarzać w zakresie niezbędnym w celach meldunkowych, zrealizowania obowiązków prawnych (w tym podatkowych),  oraz dla zabezpieczenia własnych prawnie uzasadnionych interesów w postaci dochodzenia przysługujących ewentualnych roszczeń o charakterze majątkowym i niemajątkowym oraz obrony przed ewentualnymi roszczeniami innych osób.

Informujemy, ze w stosunku do powyższych danych przysługuje prawo do dostępu, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania , a także prawo do przenoszenia danych. Informujemy, że podanie powyższych danych jest konieczne do realizacji celów rezerwacyjnych. W przypadku braku ich podania nie będzie możliwe wykonanie celów meldunkowych. Informujemy że w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

 

Reklamacje

Reklamacje jak i inne kwestie sporne prosimy kierować na adres mailowy jasimalgosia.zakopane@gmail.com . Zgodnie z art. 7a ustawy z dn. 30.05.2014r. o prawach konsumenta Firma Widokowy Domek Jaś i Małgosia jest zobowiązana udzielić odpowiedzi na reklamację w terminie do 30 dni od dnia jej wpłynięcia.

 

Wynajmujący:

Anna Buda


Widokowy Domek Jaś i Małgosia


ul. Wojdyłówka 33b


34-511 Kościelisko


NIP: 5840100166